HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TRAO THƯỞNG SINH VIÊN SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Hoạt động Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ và Lao động sản xuất của Viện Vật lý kỹ thuật được thực hiện tốt và hiệu quả. Trong những năm qua, các cán bộ của Viện chủ trì thực hiện nhiều đề tài Khoa học – Công nghệ các cấp, bao gồm các đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước; các đề tài Khoa học – Công nghệ cấp Bộ; các đề tài Hợp tác quốc tế, các đề tài cấp Trường… Các đề tài, dự án nghiên cứu có quy mô ngày càng lớn với kinh phí hỗ trợ ngày càng tăng. Ngoài ra, Viện còn tự trích kinh phí để hỗ trợ một số đề tài cấp Viện cho các cán bộ trẻ chủ trì thực hiện. Hàng năm các cán bộ của Viện công bố khoảng 70 công trình trong đó 25-30 công bố thuộc danh mục ISI. Bên cạnh đó, các cán bộ của Viện đã có những hợp tác nghiên cứu với các đơn vị khác trong và ngoài Trường, cùng khai thác và sử dụng các thiết bị có hiệu quả.

Một số sản phẩm nghiên cứu khoa học của cán bộ Viện đã và đang có được chỗ đứng trên thị trường, và có những sản phẩm đã đi vào lịch sử phát triển KHKT nước nhà:

Mục tiêu và phương hướng trong thời gian tới:

  • Đảm bảo tiến độ các đề tài NCKH các cấp, đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án, đề tài KHCN có nguồn vốn lớn;
  • Thực hiện tốt các dự án quốc tế, các dự án chuyển giao công nghệ;
  • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động Chuyển giao công nghệ
  • Sản xuất kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân và đơn vị tham gia;
  • Hợp tác có hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Trường, đồng thời duy trì, mở rộng và khai thác có hiệu quả các quan hệ hợp tác quốc tế;
  • Phấn đấu hàng năm có trên 50 bài báo đăng ở tạp chí quốc tế;
  • Tổ chức tốt việc Nghiên cứu khoa học cho sinh viên và các seminar chuyên đề.

Tin liên quan