Công ty Thiết bị và Chuyển giao Công nghệ – CETT tuyển dụng kỹ sư Vật lý