Công bố khoa học trên tạp chí quốc tế của Viện Vật lý kỹ thuật năm học 2019-2020

Công bố khoa học trên tạp chí quốc tế của Viện Vật lý kỹ thuật năm học 2019-2020

Ngày 30/6/2020, Viện Vật lý kỹ thuật đã tiến hành tổng hợp (tạm thời) các công bố khoa học là các bài báo thuộc danh mục ISI và Scopus, theo đó năm học 2019-2020 (tính từ 1/7/2019 – 30/6/2020) có 70 công bố quốc tế (59 công bố đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI, 11 công bố đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus Index, các bài báo/kỷ yếu hội nghị trong nước và quốc tế khác không tính). So với năm học trước (53 bài ISI và 3 bài Scopus), số lượng công bố tăng về số lượng và chất lượng.  Đã có nhiều công bố thuộc nhóm Q1 và Q2 (theo phân loại của Scimago).

Trong tổng số 70 công bố nêu trên trong năm học qua, số công bố do các cán bộ Viện VLKT là tác giả chính hoặc/và tác giả đầu mối chiếm 46 bài chiếm 65%, là đồng tác giả trong công bố chiếm 35%.

Hợp tác quốc tế và hợp tác với các nhà khoa học trong nước cũng là một nhân tố thúc đẩy cho phát triển nghiên cứu khoa học. Theo đó, với 24/70 bài có các đồng tác giả đang làm việc tại nước ngoài chiếm tỷ lệ 35% và số bài báo do các nhóm trong nước thực hiện chiếm 65%, cho thấy sự cố gắng của các cán bộ Viện VLKT trong NCKH với các đối tác trong và ngoài nước. Các kết quả này có được do sự hỗ trợ kinh phí từ các Đề tài cấp Bộ GD-ĐT, Bộ KHCN, Quĩ NAFOSTED, Quĩ VINIF, Trường ĐHBK Hà Nội…