Kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường

Kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường

  • Hàng năm Viện đều có những đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Bộ, với nhiều đề tài cụ thể khác nhau, trên nhiều lĩnh vực của kỹ thuật hạt nhân và vật lý môi trường.
  • Những đề tài triển khai kỹ thuật hạt nhân trong các ứng dụng như NDT, đo đạc hạt nhân, an toàn bức xạ, thiết kế các hệ đo bức xạ…
  • Nhóm đề tài về kiểm soát môi trường sống về mặt vật lý, môi trường phóng xạ.
  • Nhóm đề tài về tính toán thiết kế lò phản ứng hạt nhân, an toàn hạt nhân và mô hình mô phỏng các hệ đo đạc bức xạ, tính toán và thiết kế các hệ thủy nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân với việc sử dụng nhiều chương trình tính toán lớn như MCNPSX, RELAPS… đang được chú trọng triển khai và phát triển.
  • Viện luôn tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Các sinh viên năm thứ tư có năng lực có thể đăng ký tham gia vào các đề tài mà Viện đang thực hiện. Viện cũng đã liên kết chặt chẽ với một số Viện nghiên cứu, các cơ quan hoạt động phóng xạ khác để giúp đỡ sinh viên nghiên cứu khoa học, nhằm mở rộng đề tài, hướng nghiên cứu. Các sinh viên năm thứ năm thường kết hợp công việc làm luận văn tốt nghiệp với việc nghiên cứu khoa học.

Hướng nghiên cứu về Y học Hạt nhân

  • Kỹ thuật PET/CT: Chẩn đoán u nguyên phát, Phát hiện di căn, đánh giá giai đoạn; Dự báo đáp ứng điều trị; Đánh giá đáp ứng ĐT; Hướng dẫn sinh tiết; mô phỏng xạ trị UT;
  • Xạ trị bằng máy gia tốc