Ban Lãnh đạo Viện hiện tại

Ban Lãnh đạo Viện hiện tại

Ban Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 thành viên: Trưởng Khoa, và 02 Phó Trưởng Khoa

Trưởng Khoa: GS. TS. Nguyễn Hữu Lâm

Công việc phụ trách:

 • Phụ trách chung các hoạt động của Khoa
 • Nghiên cứu khoa học
 • Đào tạo sau đại học
 • Tổ chức cán bộ, Công tác Đảng, Công đoàn, Văn phòng
 • Thi đua Khen thưởng
 • Tài chính, Dự án

Email: lam.nguyenhuu@hust.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vlkt.bk/

Phó Trưởng Khoa: PGS. TS. Đặng Đức Vượng

Công việc phụ trách:

 • Đào tạo Đại học
 • Vật lý Đại cương
 • Ngành Vật lý Kỹ thuật
 • Sinh viên, Câu lạc bộ

Email: vuong.dangduc@hust.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vlkt.bk/

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Thái

Công việc phụ trách:

 • Ngành Kỹ thuật Hạt nhân, Vật lý Y khoa
 • Cơ sở Vật chất, Vật tư thiết bị
 • Hợp tác Đối ngoại
 • Truyền thông, Tuyển sinh

Email: thai.nguyenvan@hust.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/vlkt.bk/
Fanpage: https://www.facebook.com/NE.HUST/