Đề tài cấp Quốc gia

Đề tài cấp Quốc gia

1. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo các vật liệu cấu trúc nano đa hình thái ứng dụng trong cảm biến môi trường.

  • Chủ trì: PGS. TS. Đặng Đức Vượng
  • Thời gian thực hiện: 2009
  • Nguồn tài trợ: Bộ khoa học và công nghệ