HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TRAO THƯỞNG SINH VIÊN SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023