Ban Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Ban Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ 2013-2018 và 2018-2020:

Viện trưởng: PGS. TS. Phó Thị Nguyệt Hằng.

Các Phó Viện trưởng:

 • PGS. TS. Nguyễn Hữu Lâm,
 • PGS.TS. Đặng Đức Vượng.

Nhiệm kỳ 2008-2013:

Viện trưởng:

 • GS. TS. Nguyễn Đức Chiến (2008-2011),
 • PGS. TS. Phó Thị Nguyệt Hằng (2011-2013).

Các Phó Viện trưởng:

 • PGS. TS. Phó Thị Nguyệt Hằng (2008-2011),
 • PGS. TS. Dương Ngọc Huyền,
 • PGS. TS. Nguyễn Hữu Lâm, ‘
 • PGS.TS. Đặng Đức Vượng (2011-2013).

Nhiệm kỳ 2003-2008:

Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Đức Chiến.

Các Phó Viện trưởng:

 • PGS. TS. Phùng Văn Duân,
 • GS. TS. Võ Thạch Sơn,
 • GVC. Ngô Anh Tuấn,
 • TS. Phó Thị Nguyệt Hằng.

Nhiệm kỳ 1999-2003:

Viện trưởng: GS. TSKH. Đỗ Trần Cát.

Các Phó Viện trưởng:

 • PGS. TS. Nguyễn Quang Sính,
 • PGS. TS. Võ Thạch Sơn,
 • GVC. Ngô Anh Tuấn,
 • TS. Đỗ Văn An.

Nhiệm kỳ 1991-1995:

Viện trưởng: GS. TSKH. Đỗ Trần Cát.

Các Phó Viện trưởng:

 • PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghị,
 • PGS. TS. Nguyễn Đức Chiến,
 • GVC. Ngô Anh Tuấn.

Nhiệm kỳ 1985-1991:

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Xuân Chánh.

Các Phó Viện trưởng:

 • PGS. Nguyễn Nguyên Phong,
 • PGS. TS. Chu Hảo,
 • PGS. TSKH. Đỗ Trần Cát (1985-1990),
 • PGS. TS. Hoàng Văn Phong (1990-1991).