Triết lý giáo dục, sứ mạng & tầm nhìn

Triết lý giáo dục, sứ mạng & tầm nhìn

1. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

Lấy người học làm trung tâm.

2. SỨ MẠNG:

Đào tạo nhân lực chất lượng cao, chú trọng nghiên cứu đồng thời khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ, giải quyết những thách thức của vật lý và kỹ thuật.

3. TẦM NHÌN:

Trở thành đơn vị mạnh về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Vật lý kỹ thuật ở Việt Nam, từng bước tiệm cận với các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến trong khu vực.

(Công bố  theo Quyết định số 58/QĐ-ĐHBK-SEP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật “Về việc Công bố Triết lý giáo dục, Sứ mạng và Tầm nhìn của Viện Vật lý Kỹ thuật“)