DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023