Phân công tổ thí nghiệm PH1110 chương trình đào tạo Việt Nhật