DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1, 2 KỲ 20212