Thông báo về lớp học JINED 2020 về Công nghệ nhà máy điện hạt nhân