Đề tài Hợp tác quốc tế

Đề tài Hợp tác quốc tế

TT Nhiệm vụ KHCN Chủ nhiệm Thời gian thực hiện (Từ ngày … đến ngày…., gia hạn….)
1 AUN/SEED NET, Phát triển cảm biến điện hóa và nhạy khối lượng sử dụng phương pháp polyme in phân tử xác định dư lượng kháng sinh Trương thị Ngọc Liên 5/2016-5/2018
2 VLIR, Phát triển cảm biến điện hóa sử dụng điện cực in cacbon chuẩn đoán sớm bệnh ung thư Trương thị Ngọc Liên 10/2013-9/2017