Các Tổ chức đoàn thể

Các Tổ chức đoàn thể

Ban Chấp hành Công đoàn Viện

BCH Công đoàn gồm 04 đồng chí:


Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Viện

BCH Liên Chi đoàn Viện gồm 21 thành viên. Trong đó, Ban Thường trực gồm có:

(Cập nhật lần cuối: 15/04/2021)