Thông báo làm thí nghiệm vật lý đại cương 1 trùng ngày Giỗ tổ Hùng Vương