Thông báo về việc hủy một số tổ TN VLĐC PH1110-1111 và đăng ký thực hiện Kíp 5 (Tuần 5-6)