Công bố khoa học trên tạp chí quốc tế của Viện Vật lý kỹ thuật năm học 2019-2020