Chương trình đào tạo Đại học Vật lý y khoa (PH3)

Mô hình đào tạo

Trong tiến trình đổi mới đạo tạo đại học, tiệm cận chương trình và mô hình đào tạo tiên tiến, hiện đại trên thế giới nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thị trường lao động ngày một khắt khe, biến đổi nhanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng mô hình và các chương trình đào tạo theo hướng tích hợp đại học – sau đại học với hai định hướng:

  • Định hướng nghiên cứu hàn lâm, nghiên cứu phát triển với chương trình Cử nhân – Thạc sĩ khoa học 4 + 1,5 năm (áp dụng tuyển sinh và đào tạo từ năm 2017)
  • Định hướng ứng dụng nghề nghiệp với chương trình Cử nhân – Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 4+ 1,5 năm (áp dụng tuyển sinh và đào tạo từ năm 2020)

Các chương trình bậc cử nhân (4 năm) được xây dựng theo hướng cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành vững chắc, kiến thức ngành rộng, chú trọng phát triển năng lực người học, phát triển các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng mềm, học tập trải nghiệm.
Các chương trình thạc sĩ khoa học (1,5 năm) sẽ cung cấp cho người học kiến thức ngành rộng, tiên tiến để đáp ứng tốt với sự phát triển nhanh của kỹ thuật-công nghệ, chuyên ngành chuyên sâu gắn với hoạt động nghiên cứu để thích ứng tốt với công việc nghiên cứu phát triển hệ thống/sản phẩm kỹ thuật, bên cạnh đó người học được trang bị kiến thức liên ngành, kiến thức nền tảng về quản lý dự án nghiên cứu phát triển, trong đó đặc biết quan tâm tới việc nâng cao năng lực nghiên cứu và tư duy khoa học.
Các chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù (1,5 năm) được thiết kế nhằm cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn chuyên sâu gắn với chuyên ngành hoặc lĩnh vực ứng dụng của ngành, kiến thức nền tảng về quản lý và triển khai dự án để thích ứng tốt với công việc thiết kế giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chú trọng đào tạo trải nghiệm, thực tế nghề nghiệp gắn với các nhà máy, doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp. Người tốt nghiệp kỹ sư chuyên sâu đặc thù theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp sẽ có trình độ tương đương bậc thạc sĩ, xếp bậc trình độ 7 trong Khung trình độ quốc gia, được cấp văn bằng kỹ sư tương đồng với hầu hết các trường đại học kỹ thuật tại các nước phát triển.
Tất cả các chương trình tích hợp cử nhân – thạc sĩ khoa học, cử nhân – kỹ sư chuyên sâu đặc thù có tổng thời gian 5,5 năm với khối lượng học tập 180 tín chỉ, được thiết kế đảm bảo tính liên thông về kiến thức, năng lực, trình độ giữa các bậc cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ.

Chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật (4 năm) có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ CNKT lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (4 năm)  cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và Cử nhân kỹ thuật có giá trị tương đương, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn so với Cử nhân kỹ thuật khi học tiếp lên các trình độ cao hơn.


Tin đào tạo