TS. Nguyễn Phan Thắng – Cảm biến sinh học phát hiện virus trong hàu biển