LỄ TRAO CHỨNG NHẬN HỌC BỔNG JINED 2023 VÀ KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2023-2