Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm:

– 06 Bộ môn đảm nhận công tác chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

Hệ thống các Phòng thí nghiệm (thực hành) Vật lý đại cương và chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Văn phòng Viện: giúp việc cho Ban Giám đốc cũng như hỗ trợ các bộ môn trong triển khai các hoạt động chuyên môn.

Hội đồng Viện: là cơ quan do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Viện trưởng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý và điều hành Viện.

(Cập nhật lần cuối: 15/04/2021)