Kiểm chuẩn thiết bị X-quang Y tế: Công việc quan trọng của Cử nhân, Kỹ sư Kỹ thuật Hạt nhân (PH2)