Vật lý tin học và lập trình ứng dụng

Vật lý tin học và lập trình ứng dụng

  • Lĩnh vực tính toán về khoa học vật liệu, ứng dụng tin học;
  • Vật lý tính toán và mô phỏng vi mô (tính toán các loại vật liệu mới như lý thuyết chuyển pha, tính chất các vật liệu từ, siêu dẫn, siêu mạng, tinh thể lỏng…)
  • Kỹ thuật tính toán song song;
  • Kỹ thuật ghép nối và đo lường điều khiển;
  • Mô phỏng các cấu trúc thấp chiều, vận chuyển điện tử trong các cấu trúc đó.

Một số kết quả: