Hội thảo “Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Hạt nhân trong cuộc sống”