Cựu cán bộ

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn được thành lập vào năm 2010 trên cơ sở sáp nhập hai phòng thí nghiệm:

 • PTN Phân tích và đo lường vật lý: Được thành lập vào tháng 10 năm 2003 trên cơ sở phòng thí nghiệm Cộng hưởng từ & Kỹ thuật phổ vô tuyến điện tử và một bộ phận của bộ môn Vật liệu Điện tử
 • PTN Vật liệu từ và nano tinh thể: Năm 1998 PTN Vật liệu từ và Bán dẫn được hình thành trên cơ sở hợp nhất một bộ phận của Phòng Phân tích Cấu trúc (1985) và phòng Vật liệu và linh kiện Bán dẫn (1985).

Đội ngũ cán bộ của Bộ môn hiện nay gồm 11 cán bộ giảng dạy và 9 cán bộ trợ giảng, bao gồm: 5 PGS, 11 TS, và 8 Th.S.

Bộ môn phụ trách 5 PTN phục vụ đào tạo, NCKH và 1 PTN hợp tác với doanh nghiệp:

  1. PTN cơ sở ngành QH&QĐT;
  2. PTN Pin mặt trời và ứng dụng;
  3. PTN Laser và nguồn sáng rắn;
  4. PTN Quang phổ;
  5. PTN phân tich cấu trúc vật liệu; và
  6. PTN HUST-HAESUNG VINA.

Bộ môn tham gia đào tạo sinh viên chuyên ngành Quang học và Quang điện tử, Công nghệ na-nô và Quang điện tử, đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật, Khoa học vật liệu.

Các cán bộ của Bộ môn tham gia vào công tác đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và CGCN trong các lĩnh vực như: vật liệu quang điện tiên tiến, sử dụng cho tích trữ và chuyển đổi nămg lượng; pin mặt trời và điện mặt trời nối lưới; LASER và LED và các linh kiện quang điện tử; cảm biến quang, camera và ứng dụng trí tuệnhân tạo cho nhận diện hình ảnh;

Cử nhân hoặc Kỹ sư chuyên ngành Quang học và Quang Điện tử đáp ứng được chuẩn đầu ra để làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

 • Vật liệu quang – điện;
 • Linh kiện quang – điện tử, bao gồm linh kiện hồng ngoại;
 • Công nghệ Pin mặt trời, và ứng dụng;
 • Công nghệ Laser, điôt phát quang (LED) và ứng dụng;
 • Công nghệ chiếu sáng rắn;
 • Công nghệ màn hình phẳng (Flat Panel Display): Màn hình TFT LCD, màn hình LED, màn hình OLED;
 • Cảm biến quang học và công nghệ camera;
 • Thiết kế quang học, thiết kế chiếu sáng;
 • Thiết bị quang phổ và ứng dụng.

Thiết bị phục vụ đào tạo nghiên cứu 


Một số hình ảnh tiêu biểu

Cán bộ BM Quang học và Quang điện tử