THÔNG BÁO PHÚC TRA  Môn Vật lý 1 (PH1110)- Kỳ 20221