Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Máy học (ML) trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ Hạt nhân phục vụ cuộc sống