Thông báo số 2: Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12 (SPMS2021)