Đảng ủy – Hội đồng Khoa

Đảng ủy – Hội đồng Khoa

Đảng ủy Khoa Vật lý kỹ thuật

Ban Chấp hành Đảng ủy Khoa nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 2 thành viên:

Đảng bộ Khoa có ba chi bộ trực thuộc là:


Hội đồng Khoa Vật lý kỹ thuật

Hội đồng Khoa do Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội ra quyết định thành lập để tư vấn cho Trưởng Khoa trong việc quy hoạch phát triển, xây dựng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và các công tác quan trọng khác của Khoa

Hội đồng Khoa Vật lý kỹ thuật gồm 11 thành viên.

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa Vật lý kỹ thuật

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện nay Vai trò
1 PGS. TS. Nguyễn Tuyết Nga Giảng viên cao cấp Chủ tịch
2 PGS. TS. Nguyễn Văn Thái Giảng viên cao cấp Thư ký
3 GS. TS. Nguyễn Hữu Lâm Giảng viên cao cấp Ủy viên
4 PGS. TS. Đặng Đức Vượng Giảng viên cao cấp Ủy viên
5 PGS. TS. Nguyễn Ngọc Trung Trưởng Bộ môn Quang học và Quang điện tử Ủy viên
6 PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng Giảng viên cao cấp Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Thanh Nghị Giảng viên Ủy viên
8 PGS. TS. Đặng Đức Dũng Trưởng Bộ môn Vật lý đại cương Ủy viên
9 GS. TS. Vũ Ngọc Tước Giảng viên cao cấp Ủy viên
10 PGS. TS. Phó Thị Nguyệt Hằng Giảng viên cao cấp Ủy viên
11 TS. Nguyễn Tất Thắng Giảng viên Ủy viên

(Cập nhật lần cuối: 25/03/2024)