Sinh viên ngành Kỹ thuật Hạt nhân thực tập tại Lò PƯ Hạt nhân Đà Lạt