Chương trình đào tạo Tiến sỹ Vật lý chất rắn

Hệ tiến sỹ

Viện VLKT hiện đang cung cấp chương trình đào tạo nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ trong các chuyên ngành sau:

STT Mã số Tên chuyên ngành
1 9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
2 9440104 Vật lý chất rắn
3 9520401 Vật lý kỹ thuật

Thông tin chi tiết về hình thức tuyển sinh, và thời hạn đăng ký hồ sơ vui lòng tham khảo tại: https://sdh.hust.edu.vn

Tin đào tạo