Thông báo về việc hủy một số lớp Thí nghiệm VLĐC kỳ 20201