Tạm dừng Lễ Tốt nghiệp tháng 3 và 5/2021

Tạm dừng Lễ Tốt nghiệp tháng 3 và 5/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Số: 416 /ĐHBK-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Các Viện Đào tạo.

Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 02/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường sẽ tạm dừng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 và 5/2021 (đợt 2020.1) như đã thông báo. Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid-19, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên vào thời gian phù hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Nhà trường đề nghị các Viện tổ chức trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên theo kế hoạch chung của Trường như sau:

  1. Trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn thành khảo sát tốt nghiệp và thanh toán công nợ theo lịch chung của Trường từ Chủ Nhật, ngày 09/5/2021. Lịch trả bằng các Viện cần thông báo công khai trên website của Viện để sinh viên biết. Riêng Chủ nhật, ngày 09/5/2021 các Viện bố trí cả ngày để trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên (buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).
  2. Bố trí nước khử khuẩn; cử cán bộ hướng dẫn sinh viên đến nhận bằng thực hiện việc giãn cách, đeo khẩu trang và xịt nước khử khuẩn trước khi vào nhận bằng tốt nghiệp; yêu cầu sinh viên không tụ tập đông người sau khi nhận bằng.

Ban Giám hiệu đề nghị các các Viện thực hiện tốt các nội dung trên.

Trân trọng.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG     

(đã ký)                  

PGS. Nguyễn Phong Điền