Thông báo về việc làm thí nghiệm vật lý 1,2,3 học kỳ 3 – năm học 2019 – 2020