Thông báo đổi lịch thí nghiệm VLĐC kỳ hè 20193- Ngày 15/8/2020