Bài giảng Vật lý Đại cương 01

Bài giảng Vật lý Đại cương 01

Đề cương học phần:

 • PH1110   Vật lý đại cương I (3TC): PDF
 • PH1111   Vật lý đại cương I (2TC): PDF

Bài giảng:

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Ngọc Uấn – Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà nội

Bài giảng này không thay thế cho bài giảng ghi trên lớp. Sinh viên chỉ dùng bài giảng này như tài liệu cầm tay (Handouts) khi nghe giảng: Sinh viên ghi thêm những gì giảng viên giảng giải trên lớp. Ngoài ra cần so sánh với các tài liệu tham khảo dưới đây.

Tài liệu tham khảo:

[1] Lương Duyên Bình và các tác giả khác, Giáo trình Vật lý đại cương – 3 tập Lý thuyết và Bài tập, NXB Giáo dục.

[2] Paul M. Fishbane, Stephen G. Gasiorowicz, Stephen T. Thornton Physics for Scientists and Engineers Pearson- Prentice Hall 2005

Nội dung:

 1. Bài mở đầu PDF
 2. Động học chất điểm PDF
 3. Động lực học chất điểm PDF
 4. Cơ năng, Trường lực thế PDF
 5. Dao động, Sóng Cơ PDF
 6. Chuyển động nhiệt, Hàm phân bố PDF
 7. Nguyên lý thứ nhất Nhiệt động lực học PDF
 8. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học PDF
 9. Khí thực, chuyển pha PDF