Điểm chuẩn tham khảo

Điểm chuẩn tham khảo

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy 4 năm 2017 – 2018 – 2019 – 2020 Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình đào tạo

Mã xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

2017

2018

2019

2020

Vật lý kỹ thuật

PH1

23.25

20.00

22.10

26.18

PH1x

21.50

Kỹ thuật hạt nhân

PH2

23.25

20.00

20.00

24.70

PH2x

20.00

Ghi chú

Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau

a) Đối với tổ hợp môn KHÔNG CÓ môn chính

ĐX = [Môn1+Môn2 + Môn3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.

b) Đối với tổ hợp môn  môn chính

 ĐX = [Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3] x ¾

(làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

 + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.