Xét thưởng cho các công trình Nghiên cứu khoa học Viện VLKT (Năm 2020)