Bài giảng Vật lý Đại cương 03

Bài giảng Vật lý Đại cương 03

Đề cương môn học:

 • PH1130   Vật lý đại cương III (3TC): PDF
 • PH1131   Vật lý đại cương III (2TC): PDF

Bài giảng:

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Ngọc Uấn – Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà nội

Bài giảng này không thay thế cho bài giảng ghi trên lớp. Sinh viên chỉ dùng bài giảng này như tài liệu cầm tay (Handouts) khi nghe giảng: Mang bản in trên giấy lên lớp và ghi thêm những gì giảng viên giảng giải trên lớp. Ngoài ra cần so sánh với các tài liệu tham khảo dưới đây.

Có thể in tài liệu với 4, 6 hoặc 8 trang trên khổ A4: Vào File chọn Print, đặt Adobe PDF, kích Properties chọn Layout …

Tài liệu tham khảo:

[1] Lương Duyên Bình và các tác giả khác, Giáo trình Vật lý đại cương – 3 tập Lý thuyết và Bài tập, NXB Giáo dục.

[2] Paul M. Fishbane, Stephen G. Gasiorowicz, Stephen T. Thornton Physics for Scientists and Engineers Pearson- Prentice Hall 2005

Nội dung:

 1. Giao thoa ánh sáng PDF
 2. Nhiễu xạ ánh sáng PDF
 3. Phân cực ánh sáng PDF
 4. Quang học lượng tử PDF
 5. Cơ học lượng tử PDF
 6. Hạt nhân nguyên tử PDF
 7. Thuyết tương đối PDF
 8. Laser PDF
 9. Chất rắn đại cương PDF