PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật lý tin học
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật lý tin học

Tiến sỹ (Khoa học Vật liệu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010)
Cao học (Khoa học Vật liệu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2001)
Đại học (Vật lý bán dẫn, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999)

Email: hong.nguyenvan@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mô phỏng trong khoa học vật liệu
 • Ứng dụng đồ hoạ máy tính trong phân tích và trực quan hoá dữ liệu
 • Mô phỏng vĩ mô (mô phỏng hệ môi trường liên tục)

Các nghiên cứu quan tâm

 • Nghiên cứu cấu trúc và hiện tượng không đồng nhất động học trong vật liệu có cấu trúc mạng (Netwok-forming materials)
 • Nghiên cứu vi cấu trúc và tính chất vật lý của vật liệu xốp
 • Nghiên cứu cấu trúc và sự tương quan giữa cấu trúc và động học trong vật liệu có cấu trúc mất trật tự
 • Mô phỏng cấu trúc và tính chất khuếch tán của hệ B2O3 lỏng
 • Nghiên  cứu cấu trúc và hiện tượng tách pha vi mô trong hệ Al2O3-SiO2
 • Nghiên cứu cấu trúc của PbSiO3 ở mật độ thấp
 • Mô phỏng trong khoa học vật liệu
 • Ứng dụng đồ hoạ máy tính trong phân tích và trực quan hoá dữ liệ
 • Mô phỏng vĩ mô (mô phỏng hệ môi trường liên tục)

Giảng dạy

 • TN Vật lý đại cương I, II
 • PH3350 Căn bản khoa học máy tính cho kỹ sư vật lý
 • PH3360 Tính toán trong vật lý và khoa học vật liệu
 • PH4490 Kỹ thuật xử lý ảnh và ứng dụng trong kỹ thuật
 • PH4120 Mô phỏng linh kiện và quá trình bán dẫn
 • PH4480 Vi điều khiển

Giới thiệu

PGS. Nguyễn Văn Hồng tốt nghiệp kỹ sư ngành Vật lý bán dẫn năm 1999 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, và nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu năm 2001 và 2010. Các hướng nghiên cứu của ông bao gồm: Mô phỏng trong khoa học vật liệu; Ứng dụng đồ hoạ máy tính trong phân tích và trực quan hoá dữ liệu; Mô phỏng vĩ mô (mô phỏng hệ môi trường liên tục)… Hiện tại PGS. Nguyễn Văn Hồng là Trưởng Bộ môn Vật lý tin học, Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen Hung Son, Nguyen Hoang Anh, Pham Huu Kien, Toshiaki Iitaka and Nguyen Van Hong, Topology of SiOx-units and glassy network of magnesium silicate glass under densification: correlation between radial distribution function and bond angle distribution, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 28 (2020) 065007 (30pp), (ISI, IF=1.806)
 • P. H. Kien, N. V. Yen & N. V. Hong, The study of structure and dynamics of liquid Al2O3-2SiO2 at higher temperatures, Phase Transitions, DOI: 10.1080/01411594.2020.1716354. (ISI, IF: 1.04)
 • Nguyen Mai Anh, Nguyen Thi Thu Trang, To Thi Nguyet, Nguyen Van Linh, Nguyen Van Hong, Densification mechanism of GeO2 glass under high pressure: Insight from analyzation and visualization of molecular dynamics data, Computational Materials Science 177 (2020) 109597. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2020.109597 (ISI, IF=2.863).
 • N. V. Hong & M. T. Lan & P. K. Hung, Diffusion Mechanism in Liquid MgO: Insights from Simulation, Brazilian Journal of Physics (2014) Vol. 44, Issue 1, pp 45-54
 • Van-Vinh Le, Viet-Huy Nguyen, Van-Hong Nguyen, Khac-Hung Pham, The structure and mechanical properties in amorphous alumina under pressure, Computational Materials Science 79 (2013) 110–117.
 • P.K. Hunga, N.T.T. Ha, and N.V. Hong, Computer simulation of diffusion in silica liquid under temperature and pressure, Eur. Phys. J. E (2013) 36: 60.  DOI 10.1140/epje/i2013-13060-9
 • P. K. Hung, N. T. T. Ha, M. T. Lan, and N. V. Hong, Spatial heterogeneous distribution of SiOx → SiOx±1 reactions in silica liquid, THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 138, 244505 (2013). 
 • N. V. Hong, M. T. Lan, N. T. Nhan, and P. K. Hung, Polyamorphism and origin of spatially heterogeneous dynamics in network-forming liquids under compression: Insight from visualization of molecular dynamics data, Appl. Phys. Lett. 102, 191908 (2013); http://dx.doi.org/10.1063/1.4807134 (5 pages)
 • N V Hong*, M T Lan and P K Hung, Structural dynamics and diffusion mechanism in glass-forming liquid under high pressure, Indian J Phys. 87(9):879–887,  (2013) : DOI 10.1007/s12648-013-0301-9, Available at: http://link.springer.com/article/10.1007/s12648-013-0301-9
 • N.V. Hong*, N.T.T. Ha, H.V. Hung, M.T. Lan, P.K. Hung, Dynamics and diffusion mechanism in network forming liquid under high pressure: A new approach,  Materials Chemistry and Physics 138 (2013) pp 154-161, This paper is available online: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2012.11.036
 • P. K. Hung, N. T. T. Ha, and N. V. Hong, Correlation effect for dynamics in silica liquid, PHYS. REV. E 86, 041508 (2012), DOI: 10.1103/PhysRevE.86.041508,  URL:  http://pre.aps.org/abstract/PRE/v86/i4/e041508
 • Nguyen Van Hong*, Mai Thi Lan and Pham Khac Hung, Structure and dynamics of liquid MgO under high pressure, High Pressure Research (Publisher: Taylor & Francis), Volume 32Issue 4, ( 2012), DOI:10.1080/08957959.2012.736506; http://dx.doi.org/10.1080/08957959.2012.736506
 • N. V. Hong, N.V. Huy, P K. Hung, The structure and dynamic in network forming liquids: Molecular dynamic simulation, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering,   (2012) Vol.5, No.1 ,  pp.55 – 67  (DOI: 10.1504/IJCMSSE.2012.049058) online at URL: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=49058 .
 • P. K. HUNG, T. V. MUNG and N. V. HONG, DIFFUSION IN ONE-DIMENSIONAL DISORDERED LATTICE, Modern Physics Letters B, Vol. 26, No. 1 (2012).
 • P K Hung, N T T Ha and N V Hong, Study of blocking effect for diffusion in disordered lattice, Journal of Non-Crystalline Solids , No. 358 (2012) pp 1141–1145.
 • P.K. Hung , N.T.T. Ha, N.V. Hong, About diffusion mechanism in silica liquid under pressure, Journal of Non-Crystalline Solids , 5/1/2012, 358 (2012) pp1649–1655
 • N. V. Hong, N.V. Huy, P K. Hung, The Correlation between between coordination and bond angle distribution in network-forming liquid, Materials Science-poland, Vol. 30(2), 6/1/2012 (ISN 2083-1331, print version; 2083-134X, electric version ) pp 121-130. Online at URLhttp://www.springerlink.com/content/2083-1331/30/2/
 • P.K. Hung and N.V. Hong, (2009), “Simulation study of polymorphism and diffusion anomaly for SiO2 and GeO2 liquid”, Eur. Phys. J. B, 71, 105-110.
 • L.T. Vinh,  P.K. Hung , N.V. Hong , T.T. Tu,( 2009), “Local microstructure of silica glass“, J. Non-Cryst. Solids, 355 (2009) 1215–1220
 • P.K. Hung, L.T. Vinh, N.T. Nhan, N.V. Hong, T.V. Mung (2008), “Local structure of liquids Al2O3 and GeO2 under densification”, Journal of Non-Crystalline Solids 354 3093–3097.
 • P. K. Hung, N V Hong, N T Nhan and L T Vinh (2007), “A study of pressure-induced polymorphism in liquid GeO2”,  Modelling  and Simulation in Materials Science and Engineering, Volume 15, Number 12, September  , pp. 845-854(10).
 • P. K. Hung, N V Hong and L T Vinh (2007) “Diffusion and structure in silica liquid: a molecular dynamics simulation”,  J.Phys.:   Condens. Matter, 19 466103 (12pp).
 • Mai Thị Lan, Nguyễn Văn Hồng, Phạm Khắc Hùng, MÔ PHỎNG VI CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC CỦA OXIT MgO LỎNG DƯỚI ÁP SUẤT CAO, TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ♣ SỐ 91 – 2012
 • Mai Thị Lan, Nguyễn Văn Hồng và Phạm Khắc Hùng, TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ ĐỐI VỚI CÁC CHẤT LỎNG CẤU TRÚC MẠNG (SiO2, GeO2, Al2O3), Natural Sci., 2013, Vol. 58, No. 3, pp. 141-148. This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
 • N. V. Hong, N.T. Thao, P K. Hung, Polymorphism and diffusion for liquid aluminium silicate: a molecular dynamics simulation, Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, No. 85, 9/2011, pp 99-105
 • N. V. Hồng, N. T. Nhàn, P. K. Hùng (2007), “SỰ PHỤ THUỘC CẤU TRÚC CỦA HỆ (Al2O3).2(SiO2) LỎNG VÀO ÁP SUẤT”, tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật số 60.
 • Le The Vinh, Pham Ngoc Nguyen, Nguyen Van Hong, Nguyen Thu Nhan and Pham Khac Hung, Local microstructure of amorphous TiO2, Communication in Physics, Vol. 18, No. 4, (2008) p. 271-224.
 • N. T. Nhan, N. V. Hong, P. K. Hung (2006), Simulation study on microstructure of liquid and amorphous SiO2, Proce. of the, International Conference on Engineering Physics, p 248-25.
 • N. V. Hong, P. K. Hung, D. M. Nghiep and H. V. Hue (2004),“Simulation of local microstructure of amorphous alloysCoxB100-x”, Proceeding of  conference of ICCP,  Beijing, China.
 • PHAM KHAC HUNG, PHAM NGOC NGUYEN, HOANG VAN HUE AND NGUYEN VAN HONG, (2004), “Computer simulation of diffusion in amorphous solid”, Proceeding of conference of ICCP, Beijing, China.
 • H. V. Huệ, N. V. Hồng và P. K Hùng, “MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG HỆ MẤT TRẬT TỰ” , Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà nội 23-25/11/2005.
 • Mai Thi Lan, Nguyen Van Hong and Pham Khac Hung, DIFFUSION MECHANISM IN LIQUID MgO UNDER HIGH PRESSURE, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 2012, Vol. 57, No. 7, pp. 3-12. This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mai Thị Lan2, Nguyễn Văn Hồng và Phạm Khắc Hùng, SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ HẠT LÊN VI CẤU TRÚC CỦA MÔ HÌNH HẠT Fe, Natural Sci., 2013, Vol. 58, No. 3, pp. 149-153, This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
 • T.V. Mung, P. N. Nguyen, N. V. Hong, Computer Simulation of the Diffusion Processes in one-dimensional Disordered Systems, Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, No. 82 (2011) pp 90-94
 • Nguyen Viet Huy, Nguyen Van Hong, Le Van Vinh, Pham Khac Hung, SIMULATION MICROSTRUCTURE OF SiO2 AND Al2O3, JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, No. 88 – 2012.