PGS. TS. Đặng Đức Vượng

Phó viện trưởng, Viện Vật lý kỹ thuật
Trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật liệu điện tử

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật liệu điện tử

Tiến sỹ (Khoa học vật liệu, ĐH KyushuNhật bản, 2004)
Thạc sỹ (Khoa học vật liệu, Viện ITIMS, ĐHBK Hà Nội, 2000)
Kỹ sư (Vật lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996)

Email: vuong.dangduc@hust.edu.vn
Google Scholar: Dang Duc Vuong
Researchgate: Dang Duc Vuong

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu có cấu trúc thấp chiều bằng phương pháp nhiệt thủy phân
 • Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác và pin nhiên liệu
 • Chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị giám sát và đo lường

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu và linh kiện bán dẫn
 • Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác
 • Chiếu sáng LED ứng dụng trong nông nghiệp cao

Giới thiệu

PGS. TS Đặng Đức Vượng hiện là Trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử, Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Vật lý Kỹ thuật năm 1996, Thạc sĩ Khoa học vật liệu năm 2000 tại Viện ITIMS, Tiến sĩ Khoa học vật liệu năm 2004 tại Đại học Kyushu – Fukuoka – Nhật Bản. Hướng nghiên cứu của PGS. TS Đặng Đức Vượng bao gồm: Các vật liệu có cấu trúc thấp chiều; Cảm biến khí; Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác và pin nhiên liệu; Chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị giám sát và đo lường.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen Hoang Hung, Nguyen Dang Thanh, Nguyen Huu Lam, Nguyen Dac Dien, Nguyen Duc Chien, Dang Duc Vuong*, Preparation and ethanol sensing properties of flower-like cupric oxide hierarchical nanorods, Materials Science in Semiconductor Processing (2014)
 • Dang Duc Vuong, Khuc Quang Trung, Nguyen Hoang Hung, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Chien*, “Facile preparation of large-scale α-Fe2O3 nanorod/SnO2 nanorod composites and their LPG-sensing properties”, Journal of Alloys and Compounds 599 (2014) 195–201.
 • Dang Duc Vuong*, Vu Xuan Hien, Khuc Quang Trung, Nguyen Duc Chien, “Synthesis of SnO2 micro-spheres, nano-rods and nano-flowers via simple hydrothermal route”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 44, Issue 2, November 2011, pp. 345-349.
 • Dang Thi Thanh Le*, Dang Duc Vuong, and Nguyen Duc Chien, “Synthesis and LPG-sensing Properties of TiO2 Nanowires”, Journal of Physics: ConferenceSeries 187 (2009), 012086.
 • Vu Xuan Hien*, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Khuc Quang Trung, “Synthesis of Tin Dioxide Nanoparticles and Nanorods by Hydrothermal Method and Gas Sensing Characteristics”, e-J. Surf.Sci.Nanotech., 9 (2011) 503-507
 • Pham Ngoc Hieu, Phi Van Toan, Nguyen Phan Thang,Dang Duc Vuong*, Nguyen Duc Chien, “Synthesis and Gas-Sensing Properties of Hollow Sea Urchin-Like α-Fe2O3 Nanostructure, e-J. Surf.Sci.Nanotech. 9 (2011), 508-511
 • Xuan Hien Vu, Tu Huy Anh Ly, Quang Trung Khuc,Duc Vuong Dang* and Duc Chien Nguyen, “LPG sensing properties of SnO2 nanoparticles doped with several metal oxides by a hydrothermal method”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 1 (2010), 025014 (5 pp)
 • Quang Trung Khuc, Xuan Hien Vu, Duc Vuong Dang* and Duc Chien Nguyen, “The influence of hydrothermal temperature on SnO2 nanorod formation”,Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 1 (2010), 025010 (4 pp).
 • D.D. Vuong*, D.T.N. Tram, P.Q. Pho, N.D. Chien, “Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Properties of TiO2 Nanotubes”, Physics and Engineering of New Materials, Springer 2009, pp. 95-101.

Giảng dạy

 • Vật lý đại cương
 • Vật lý Điện tử
 • Cảm biến đo lường và điều khiển
 • Quy hoạch thực nghiệm Vật lý
 • Vật lý và Kỹ thuật màng mỏng