PGS. TS. Đặng Đức Vượng

Phó viện trưởng, Viện Vật lý kỹ thuật
Trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật liệu điện tử

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật liệu điện tử

Tiến sỹ (Khoa học vật liệu, ĐH KyushuNhật bản, 2004)
Thạc sỹ (Khoa học vật liệu, Viện ITIMS, ĐHBK Hà Nội, 2000)
Kỹ sư (Vật lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996)

Email: vuong.dangduc@hust.edu.vn
Google Scholar: Dang Duc Vuong
Researchgate: Dang Duc Vuong

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu chế tạo các vật liệu có cấu trúc thấp chiều bằng phương pháp nhiệt thủy phân
 • Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác và pin nhiên liệu
 • Chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị giám sát và đo lường

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu và linh kiện bán dẫn
 • Cảm biến khí trên cơ sở vật liệu có cấu trúc nano
 • Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác
 • Chiếu sáng LED ứng dụng trong nông nghiệp cao

Giới thiệu

PGS. TS Đặng Đức Vượng hiện là Trưởng Bộ môn Vật liệu điện tử, Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Vật lý Kỹ thuật năm 1996, Thạc sĩ Khoa học vật liệu năm 2000 tại Viện ITIMS, Tiến sĩ Khoa học vật liệu năm 2004 tại Đại học Kyushu – Fukuoka – Nhật Bản. Hướng nghiên cứu của PGS. TS Đặng Đức Vượng bao gồm: Các vật liệu có cấu trúc thấp chiều; Cảm biến khí; Vật liệu nano ứng dụng trong quang xúc tác và pin nhiên liệu; Chế tạo các thiết bị thí nghiệm, thiết bị giám sát và đo lường.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • From vanadium powder to vanadium pentoxide rolled-up nanosheets: Hydrothermal synthesis and its ethanol sensing properties, VX Hien, DD Nhat, NT Nghi, LH Phuoc, CT Khoa, DD Vuong, ND Chien, Materials Science in Semiconductor Processing 126, 105670 (2021)
 • High acetone-sensing performance of bi-phase α-/γ-Fe2O3 submicron flowers grown using an iron plate, VX Hien, LH Phuoc, CT Khoa, DD Vuong, ND Chien, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 6 (1), 27-32 (2021)
 • Hydrothermal synthesis and ethanol-sensing properties of α-Fe2O3 hollow nanospindles, DD Vuong, LH Phuoc, VX Hien, ND Chien, Materials Science in Semiconductor Processing 107, 104861 (2020)
 • Influence of oxygen concentration, feed gas flow rate and air humidity on the output of ozone produced by corona discharge, LC Cuong, NH Nghi, TV Dieu, DTY Oanh, DD Vuong, Vietnam Journal of Chemistry 57 (5), 604-608, (2019)
 • Enhancement of ethanol-sensing properties of ZnO nanoplates by UV illumination, LH Phuoc, NT Dung, VX Hien, DD Vuong, ND Chien,Bulletin of Materials Science 42 (2), 1-5, (2019)
 • Shape-controlled synthesis of Ni (OH) 2/NiO nanowalls by surface reaction of Ni foil in aqueous NH4OH, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, YW Heo, Materials Chemistry and Physics 217, 74-81 (2018)
 • Acetone sensing properties of CuO nanowalls synthesized via oxidation of Cu foil in aqueous NH4OH, VX Hien, NH Minh, DT Son, NT Nghi, LH Phuoc, CT Khoa, DD Vuong, …, Vacuum 150, 129-135, (2018)
 • Hydrothermal Synthesis and Ammonia Sensing Properties of WO3/Fe2O3 Nanorod Composites, ND Dien, LH Phuoc, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, Journal of Electronic Materials 46 (6), 3309–3316 (2017)
 • Synthesis of high-density poinsettia-like microstructure of CuO by the hydrothermal method and its ethanol sensing properties, VX Hien, VD Minh, LH Phuoc, DD Vuong, YW Heo, ND Chien,Journal of Electronic Materials 46 (6), 3445-3452 (2017)
 • Structural and Optical Properties of Si-Core/SiOx-Shell Nanowires, NT Thuy, NC Tu, DD Vuong, ND Chien, NH Lam, Journal of Electronic Materials 46 (6), 3422–3426 (2017)
 • ZnO nanoplates surfaced-decorated by WO3 nanorods for NH3 gas sensing application, DD Nguyen, DT Do, XH Vu, DV Dang, DC Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7 (1), 015004 (2016)
 • Ethanol vapor sensing properties of ZnO/CuO nanocomposites, ND Chien, DD Vuong, Journal of Science and Technology 54 (1A), 120-128 (2016)
 • Pt-and Ag-decorated carbon nanotube network layers for enhanced NH3 gas sensitivity at room temperature, NQ Lich, TP Thanh, DV Truong, PT Kien, NC Tu, LH Bac, DD Vuong, …, Materials Transactions 56 (9), 1399-1402 (2015)
 • Hydrothermal synthesis and NH3 gas sensing property of WO3 nanorods at low temperature,  DD Nguyen, DV Dang, DC Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 6 (3), 035006, (2015)
 • Scalable fabrication of SnO2 thin films sensitized with CuO islands for enhanced H2S gas sensing performance, N Van Toan, NV Chien, N Van Duy, DD Vuong, NH Lam, ND Hoa, …, Applied Surface Science 324, 280-285, (2015)
 • Preparation and ethanol sensing properties of flower-like cupric oxide hierarchical nanorods,  NH Hung, ND Thanh, NH Lam, ND Dien, ND Chien, DD Vuong, Materials science in semiconductor processing 26, 18-24 (2014)
 • Facile preparation of large-scale α-Fe2O3 nanorod/SnO2 nanorod composites and their LPG-sensing properties, DD Vuong, KQ Trung, NH Hung, N Van Hieu, ND Chien, Journal of alloys and compounds 599, 195-201 (2014)
 • Synthesis of Tin Dioxide Nanoparticles and Nanorods by Hydrothermal Method and Gas Sensing Characteristics, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, KQ Trung, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 9, 503-507 (2011)
 • Synthesis and gas-sensing properties of hollow sea urchin-like α-Fe2O3 nanostructure, PN Hieu, P Van Toan, NP Thang, DD Vuong, ND Chien, e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 9, 508-511 (2011)
 • Synthesis of SnO2 micro-spheres, nano-rods and nano-flowers via simple hydrothermal route, DD Vuong, VX Hien, KQ Trung, ND Chien, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 44 (2), 345-349(2011)
 • The influence of hydrothermal temperature on SnO 2 nanorod formation, QT Khuc, XH Vu, DV Dang, DC Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 1 (2), 025010 (2010)
 • LPG sensing properties of SnO 2 nanoparticles doped with several metal oxides by a hydrothermal method, XH Vu, THA Ly, QT Khuc, DV Dang, DC Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 1 (2), 025014 (2010)
 • Synthesis of SnO Nanorods by Hydrothermal Method for Gas Sensor Application, KQ Trung, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, Communications in Physics 20 (2), 129 (2010)
 • Synthesis and LPG-sensing properties of TiO2 nanowires, DTT Le, DD Vuong, ND Chien, Journal of Physics: Conference Series 187 (1), 012086 (2009)
 • Influences of the mole ratio SnO2/NaOH on the growth of SnO2 nanorods, KQ Trung, VX Hien, DD Vuong, ND Chien, Vietnam Journal of Chemistry 47 (5), 647  (2009)
 • Hydrothermal Synthesis and Photocatalytic Properties of TiO2 Nanotubes, DD Vuong, DTN Tram, PQ Pho, ND Chien, Physics and Engineering of New Materials, 95-101 (2009)
 • Hydrogen sulfide gas sensing properties of thin films derived from SnO2 sols different in grain size, DD Vuong, G Sakai, K Shimanoe, N Yamazoe, Sensors and Actuators B: Chemical 105 (2), 437-442 (2005)
 • Preparation and characterization of nanostructured TiO2 and SnO2 materials for gas sensor applications, DT Le, DD Vuong, NV Duy, NV Hieu, ND Chien, Proceedings of the Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and …(2005)
 • Preparation of grain size-controlled tin oxide sols by hydrothermal treatment for thin film sensor application, DD Vuong, G Sakai, K Shimanoe, N Yamazoe, Sensors and Actuators B: Chemical 103 (1-2), 386-391 2004)

Giảng dạy

 • Vật lý đại cương
 • Vật lý Điện tử
 • Cảm biến đo lường và điều khiển
 • Quy hoạch thực nghiệm Vật lý
 • Vật lý và Kỹ thuật màng mỏng