ThS. Lý Thị Bích Ngọc

Cán bộ văn phòng, Văn phòng Viện Vật lý kỹ thuật

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: ngoc.lythibich@hust.edu.vn