ThS. Nguyễn Thanh Nghị

Giảng viên, Bộ môn Vật liệu điện tử

Thạc sỹ
Kỹ sư

Email: nghi.nguyenthanh@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy (2018/2019)

  • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
  • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II