Nghiên cứu chế tạo thành công hệ chụp cắt lớp hiện đại CBCT BKCT-01