Xét thưởng cho các công trình Nghiên cứu khoa học Viện VLKT (Năm 2020)

Xét thưởng cho các công trình Nghiên cứu khoa học Viện VLKT (Năm 2020)

XÉT THƯỞNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT (NĂM 2020)

 

Nhằm động viên khuyến khích cán bộ tham gia NCKH, nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học, Viện VLKT đề xuất sẽ xét trao thưởng NCKH của Viện VLKT dành cho các công trình khoa học 2019-2020.

  1. Các tiêu chí chung:

– Số phần thưởng (tối đa 02) dành cho công trình NCKH cơ bản hoặc nghiên cứu ứng dụng;

– Công trình được xét thưởng được công bố từ 1/1/2019 đến ngày đăng ký do tác giả (nhóm tác giả) là cán bộ cơ hữu của Viện VLKT đăng ký;

– Tác giả (nhóm tác giả) có đăng ký ở Giải thưởng có chỉ số IF cao nhất / hoặc Giải thưởng có số trích dẫn cao nhất;

– Tác giả là cán bộ của Viện VLKT phải là tác giả chính / hoặc, và tác giả liên hệ trong công trình khoa học;

– Tỷ trọng của ĐHBK Hà Nội trong công trình >= 50% (tác giả chính/tác giả đầu mối được 30%, phần còn lại chia đều cho các tác giả);

  1. Các tiêu chí cụ thể ứng các loại Giải thưởng:
  2. a) Phần thưởng dành cho công trình có chỉ số IF cao nhất:

Là công bố thuộc danh mục ISI của Quĩ NAFOSTED và có chỉ số IF cao nhất;

  1. b) Phần thưởng dành cho công trình có trích dẫn cao nhất hoặc nghiên cứu ứng dụng:

– Là công bố thuộc danh mục tạp chí quốc tế hoặc ISI của Quĩ NAFOSTED được trích dẫn nhiều nhất (lấy từ Google Scholar và không tính tự trích dẫn);

– hoặc công trình nghiên cứu ứng dụng có chuyển giao khoa học thông qua Trường ĐHBK Hà Nội có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên;

  1. Xét giải thưởng:

– Các tác giả (đại diện nhóm tác giả) đăng ký công trình theo Phần thưởng tương ứng (nêu rõ Tên, tác giả, tạp chí, số, năm xuất bản, chỉ số IF và số trích dẫn) – gửi cho trợ lý KHCN Viện tổng hợp (thời gian đăng ký đến hết ngày 16/11/2020);

– Hội đồng xét gồm các GS/PGS của Viện VLKT;

– Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận của Viện VLKT cho tác giả/nhóm tác giả và 2 triệu đồng/phần thưởng được trao dịp 20/11

 

VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT