Thông báo về việc hủy một số tổ TN VLĐC PH1110-1111 và đăng ký thực hiện Kíp 5 (Tuần 5-6)

Thông báo về việc hủy một số tổ TN VLĐC PH1110-1111 và đăng ký thực hiện Kíp 5 (Tuần 5-6)

Do có một số kíp thí nghiệm sinh viên đăng ký với số lượng ít nên Viện Vật Lý Kỹ thuật sẽ hủy một số tổ TN VLĐC ở các các kíp mã PH1110-1111 (VL đại cương 1) như sau:

  • Thứ 2, chủ nhật K1,K3,K4 tuần 5,6
  • Thứ 3, chủ nhật K1,K4 tuần 5,6
  • Thứ 4, chủ nhật K1 tuần 5,6
  • Thứ 5, chủ nhật K1,K3,K4 tuần 5,6

Để tạo điều kiện cho sinh viên tại các kíp thí nghiệm bị hủy, Viện VLKT sẽ mở thêm kíp 5 thời gian 17h30-20h05 của các ngày thứ 3, chủ nhật và thứ 5, chủ nhật.   

Hạn đăng ký hết 08h00 sáng thứ 2, ngày 25/10/2021 tại đường link sep.hust.edu.vn