Thông báo kết quả phúc tra Vật lý Đại cương 1,2,3

Thông báo kết quả phúc tra Vật lý Đại cương 1,2,3

Hôm nay, ngày 04/08/2020. Viện Vật lý đã hoàn thành việc chấm phúc tra cho các học phần của Vật lý Đại cương học kỳ 20192 năm học 2019-2020.

Các kết quả phúc tra đã được cập nhật lên hệ thống. Các sinh viên phúc tra kiểm tra tình trạng điểm của mình.

Kính báo,

Viện Vật lý Kỹ thuật