Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu & sáng tạo năm học 2021-2022

Thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu & sáng tạo năm học 2021-2022

Nhà trường đã có thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu và sáng tạo năm học 2021-2022. Các thầy, cô và các em sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.