Sinh hoạt công dân giữa khóa (K62, K63 và K64) – Học tập và định hướng ngành nghề

Sinh hoạt công dân giữa khóa (K62, K63 và K64) – Học tập và định hướng ngành nghề

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÔNG DÂN GIỮA KHÓA

K62, K63 và K64

Năm học 2020 – 2021

Địa điểm: Tòa nhà tại chức TC- 412 ngày thứ bảy: 28/11/2020

Giờ Nội dung Thời lượng  

Triển khai

08h30 ÷ 09h00

Hướng dẫn nội dung, các điểm mới

về Quy chế đào tạo tín chỉ

chương trình học tích hợp cử nhân – thạc sĩ

30 ph Lãnh đạo Viện

Cố vấn học tập

 

09h00 ÷ 09h20 Các hợp tác với công ty, doanh nghiệp

Trao phần thưởng của khóa học JINED

20 ph Lãnh đạo Viện

Cố vấn học tập,

JINED

 

09h20 ÷ 10h00 Trao đổi về nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, hoạt động sinh viên và

định hướng ngành nghề

40 ph Bí thư liên chi

Lãnh đạo Viện

Cố vấn học tập

 

10h00 ÷ 10h30 Giải đáp một số thắc mắc 30 ph Lãnh đạo Viện

Cố vấn học tập

Bí thư liên chi

 

 Yêu cầu:        Tất cả các sinh viên K62, 63, 64 có mặt

Cố vấn học tập các kháa K62, 63, 64 có mặt và điểm danh sinh viên

VIỆN VLKT