ĐĂNG KÝ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 MÃ PH1110Q DÀNH CHO SINH VIÊN K66 HỆ SIE – K66.

ĐĂNG KÝ THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 MÃ PH1110Q DÀNH CHO SINH VIÊN K66 HỆ SIE – K66.

Viện Vật lý Kỹ thuật thông báo về việc sinh viên đăng ký làm thí nghiệm vật lý 1 mã PH1110Q-K66 tuần 9 – thời gian thí nghiệm từ ngày 22/11/2021.

(Dành cho tất cả sinh viên đã có lịch thí nghiệm từ tuần 5-16 của học kỳ 1 năm học 2021-2022 đăng ký bằng đường link sau: Link)