ĐĂNG KÝ TN VLĐC MÃ PH1110,PH1111 CỦA  HK2 (2020-2021) VÀ HK1 (2021-2022)

ĐĂNG KÝ TN VLĐC MÃ PH1110,PH1111 CỦA HK2 (2020-2021) VÀ HK1 (2021-2022)

Viện Vật lý Kỹ thuật thông báo về việc sinh viên đăng ký làm thí nghiệm VLĐC mã PH1110,PH1111 của  HK2 năm học 2020-2021 và HK1 năm 2021-2022:

  • MÃ PH1110 (DÀNH CHO TẤT CẢ  SINH VIÊN CHƯA THÍ NGHIỆM ĐỢT 2 TƯƠNG ỨNG TUẦN 36,37,38,39,40,41  CỦA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021)
  • MÃ PH1111 (DÀNH CHO TẤT CẢ  SINH VIÊN CHƯA THÍ NGHIỆM ĐỢT 2 TƯƠNG ỨNG TUẦN 36,37,38,39,40,41  CỦA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021)
  • MÃ PH1110Q K66 HỆ SIE (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1 ĐÃ CÓ DANH SÁCH THÍ NGHIỆM  TỪ TUẦN 5 – TUẦN 16  CỦA  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)
  • MÃ PH1130Q  HỆ SIE (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 3 ĐÃ CÓ DANH SÁCH THÍ NGHIỆM  TỪ TUẦN 5 – TUẦN 16  CỦA  HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)
  • MÃ PH1120 (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2 CỦA  ĐỢT 1, ĐỢT 2 TỪ TUẦN 6 – TUẦN 13 CỦA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)
  • MÃ PH1121 (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2 CỦA  ĐỢT 1, ĐỢT 2 TỪ TUẦN 6 – TUẦN 13 CỦA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)
  • MÃ PH1122 (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2 CỦA  ĐỢT 1, ĐỢT 2 TỪ TUẦN 6 – TUẦN 13 CỦA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)
  • MÃ PH1130 (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2 CỦA  ĐỢT 1, ĐỢT 2 TỪ TUẦN 6 – TUẦN 13 CỦA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)
  • MÃ PH1131 (DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 2 CỦA  ĐỢT 1, ĐỢT 2 TỪ TUẦN 6 – TUẦN 13 CỦA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022)