Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới

Công văn số 764/ĐHBK-HCTH ngày 10/9/2020 về việc các biện pháp phòng, chông dịch, bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới