THÔNG BÁO THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2023.2

THÔNG BÁO THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG KỲ 2023.2

Thông báo thí nghiệm Vật lý Đại cương kỳ 2023.2

– Sinh viên xem danh sách chia nhóm thí nghiệm Vật lý Đại cương 1,2,3 – học kỳ 20232 như sau:

Học phần PH1110, 1110E

Học phần PH1111

Học phần PH1120, 1120Q

Học phần PH1121

Học phần PH1130

Học phần PH1131

– Sinh viên phải đọc kỹ và thực hiện “Những quy định đối với sinh viên làm thí nghiệm vật lý” được in trong tập tài liệu thí nghiệm vật lý đại cương.

– Mỗi tổ thí nghiệm được chia làm 6 nhóm nhỏ. Buổi thí nghiệm đầu tiên, sinh viên thuộc nhóm thí nghiệm nào sẽ phải chuẩn bị bài thí nghiệm tương ứng yêu cầu của nhóm đó. Cụ thể kỳ 2023.2:

+ Học phần PH1110, PH1111, PH1121, PH1131:  Nhóm 1 chuẩn bị bài 1, nhóm 2 chuẩn bị bài 2, …nhóm 6 chuẩn bị bài 6.

+ Học phần PH1120, PH1130: Nhóm 1: bài 1,5; Nhóm 2: bài 2,6;  Nhóm 3: bài 3,1    Nhóm 4: bài 4,2   Nhóm 5: bài 5,3   Nhóm 6: bài 6,4

+ Học phần PH1110Q, PH1120Q, PH1110 ĐTLT, PH1111 ĐTLT, PH1121 ĐTLT: nhóm 1: bài 1, 2 ; nhóm 2:bài 2, 3; nhóm 3: bài 3, 4 … nhóm 6: bài 6,1.

Bài chuẩn bị tối thiểu gồm 3 phần: Tên bài, mục đích thí nghiệm, tóm tắt Cơ sở lý thuyết;  ghi trình tự thí nghiệm; kẻ bảng số liệu. Các phần trên viết chi tiết ra giấy trình cho cán bộ hướng dẫn trước buổi thí nghiệm. Không có bài chuẩn bị thì không được làm buổi thí nghiệm.

– Sinh viên đăng ký vào tổ bảo lưu cần khẳng định chắc chắn mình có trong thời hạn được bảo lưu. Thời hạn bảo lưu thí nghiệm trong vòng một năm học tính từ sau kỳ học hoàn thành học phần đó. Ví dụ sinh viên làm và đạt thí nghiệm kỳ 2022.2 sẽ được bảo lưu đến hết học kỳ 2023.2.

– Lớp thí nghiệm sinh viên không thấy tên giáo viên hướng dẫn hoặc lớp ít sinh viên, lớp ghi chú là ghép lớp… cần tìm xem mình được bố trí lịch mới nào (đã có lưu ý bôi màu).

Chú ý:

– Các thông báo cập nhật liên quan đến thí nghiệm VLĐC sẽ được dán ở bảng tin tại trước phòng 204-D3.

– Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý Đại cương sẽ được giải quyết vào thời gian:  Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6  từ ngày 21/02/2024 đến hết ngày 23/02/2024 của tuần 25 hoặc vào các ngày Thứ 2 hàng tuần từ 14h00-15h00, Phòng 204.D3  (bắt đầu từ tuần 25 theo lịch tiếp sinh viên).

– Sinh viên theo dõi danh sách các tổ thí nghiệm thay đổi thời gian do số sinh viên ít được bôi ký hiệu các màu trên file danh sách chia nhóm.